huiswerkthuis.nl

030 - 227 00 60

Algemene voorwaarden

 

Aard en doel van de begeleiding

De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn vastgelegd in de website van huiswerkthuis. De opdrachtgever heeft deze voor aanvang van de begeleiding bekeken. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van deze begeleidingsovereenkomst. Voor zover nodig worden het doel en de inhoud van de begeleiding vastgesteld aan de hand van voorafgaand aan het in gang zetten van de begeleiding in te stellen vooronderzoek (screening). De uitslag van dit onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken. Daar waar mogelijk en nodig zal het doel en de inhoud van de begeleiding op het persoonlijke gebruikersdeel van de opdrachtgever worden weergegeven.

 

Tarieven

De op de overeenkomst vermelde tarieven zijn met de opdrachtgever overeen gekomen. Andere tarieven zijn niet van toepassing behalve als deze onderling uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Voorwaarden

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht en opdrachtgever geeft door het aanklikken van ja op het inschrijvingsformulier aan deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Het is Huiswerkthuis toegestaan deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In voorkomend geval zal Huiswerkthuis de opdrachtgever van de aanpassing in kennis stellen.

 

Verhoging lesgelden

Huiswerkthuis kan de lesgelden tussentijds verhogen. Bij tarief verhogingen worden de op deze overkomst vermelde bedragen automatisch aan deze verhoging aangepast.

In voorkomend geval zal Huiswerkthuis de opdrachtgever van deze wijziging in kennis stellen.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Huiswerkthuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende door de student op school te behalen resultaten.

 

Betalingen

Betaling van de kosten voor de begeleiding worden aldus afgerekend:

Huiswerkbegeleiding: deze kosten worden per maand vooraf in rekening gebracht en door de opdrachtgever voldaan.

Begeleiding zoals screenings, bijlessen en dergelijke: deze wordt op basis van na calculatie in rekening gebracht.

 

Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de opdrachtgever

De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. De overeenkomst kan op ieder willekeurig moment in het schooljaar ingaan. Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen houden hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht.

 

Beëindiging overeenkomst zijdens huiswerkthuis

Huiswerkthuis kan de begeleiding opschorten dan wel beëindigen indien:

  • de student de afspraken regelmatig niet nakomt
  • de student zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt
  • de student al dan niet opzettelijk verzuimt informatie m.b.t. studie door te geven
  • de student regelmatig in strijd met de regels m.b.t. het gebruik van de website handelt
  • de student regelmatig de gegeven studie-instructies negeert
  • de opdrachtgever in gebreke blijft de lesgelden te voldoen

 

Betrouwbaarheid informatie

Van de studenten wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun studie/schoolsituatie volledig en juist doorgeven. De studie-adviezen van de studiecoach/docent zijn op deze informatie gebaseerd. In twijfelgevallen kan Huiswerkthuis besluiten de informatie via de ouders van de student op juistheid op school te laten controleren. Huiswerkthuis is hiertoe evenwel niet verplicht.

 

Beroep op toezeggingen medewerkers van huiswerkthuis

Beroep op toezeggingen van medewerkers van Huiswerkthuis kan alleen plaatsvinden indien deze toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn bevestigd. De medewerkers van Huiswerkthuis zijn geïnstrueerd om toezeggingen prompt schriftelijk te bevestigen. Het doen van een beroep op niet schriftelijk bevestigde toezeggingen is dan ook niet mogelijk en zal dus ook niet worden gehonoreerd.

 

Kosten bij niet tijdige betaling

Indien Huiswerkthuis voor de incasso van niet betaalde lesgelden kosten moet maken dan zullen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht. Deze kosten bedragen altijd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,--

 

Administratie adres

De opdrachtgever zendt alle correspondentie naar:

info@huiswerkthuis.nl